Saskia Greis  – ZHdK

and who shaves the president?